Huisregels Gerrits Tuin

WELKOM IN GERRITS TUIN!

VanWonen (hierna ook wel aangeduid als: “de eigenaar” of “wij”) heet u van harte welkom in Gerrits Tuin. Wij vinden het belangrijk dat alles tijdens uw bezoek zo prettig mogelijk verloopt, daarom wijzen wij u graag op de huisregels die wij hanteren.

DE 10 BASISHUISREGELS

 • Toegestaan om te genieten
 • Toegestaan om te tuinieren
 • Houd het netjes
 • Wees een goede vriend van Gerrits Tuin!
 • Laden en lossen, maximaal 30 minuten
 • Fietsen parkeren in de rekken
 • Toegang terrein vrijhouden
 • Alle vormen van drugs en verdovende middelen zijn verboden
 • Auto’s verboden
 • Laat Gerrits spullen staan, we hebben namelijk geen onbeperkte voorraad

GEDRAGSREGELS

 • Ga met je medebezoekers om zoals jij ook behandeld wilt worden. Agressie, intimidatie, bedreiging en mishandeling worden niet getolereerd en leidt tot verwijdering van het terrein en/of inschakeling van de politie.
 • Discriminerend en/of racistisch gedrag of uiting ten aanzien van ras, cultuur, seksuele geaardheid of levensbeschouwing wordt niet getolereerd.
 • Enige vorm van ongewenste intimiteiten en/of elke andere vorm van (seksueel) geweld wordt niet getolereerd.
 • Aan personen die in welke vorm dan ook overlast en/of agressiviteit met zich meebrengen zal de toegang tot het terrein worden geweigerd.
 • Bezoekers met kleding met nationalistische tekens of uitingen kunnen worden geweigerd.
 • Het is niet toegestaan om eigen meegebracht eten en/of drinkwaren te nuttigen.
 • Er wordt geen alcohol verkocht en/of geschonken aan personen onder de 18 jaar. Personen die aantoonbaar onder invloed zijn van drugs en/of alcohol wordt de toegang ontzegd.
 • Handel in en het gebruik van soft- en harddrugs is ten strengste verboden.

TERREIN EN GEBOUW(EN)

 • Voor het gehele terrein en alle zich daarop bevindende bouwwerken geldt een rookverbod.
 • Wij verzoeken u om afval te deponeren in de daarvoor bestemde bakken en het terrein en alle zich daarop bevindende opstallen netjes te houden.
 • Tijdens een evenement kunnen foto’s en video-opnames gemaakt worden voor promotiedoeleinden en allerlei vormen van verspreiding en openbaarmaking. Bij betreding van het terrein ga je hiermee akkoord, ook indien je zelf op het materiaal zichtbaar bent.

VEILIGHEID

 • Het meenemen van glaswerk, wapens en brandgevaarlijke voorwerpen is verboden.
 • Op het gehele terrein dienen (mede in het in geval van calamiteiten) de aanwijzingen van de eigenaar direct te worden opgevolgd.
 • Bij gebruik van de pumptrackbaan dient u de daar aanwezige veiligheidsmaatregelen zorgvuldig na te leven. Het gebruik van de pumptrackbaan geschiedt op eigen risico, wij zijn niet aansprakelijk voor lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van genoemd gebruik.

AANSPRAKELIJKHEID

 • De eigenaar en/of haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van letsel of schade, zowel materieel als immaterieel.
 • Bezoekers betreden het terrein en/of bezoeken evenementen op eigen risico, de eigenaar is niet aansprakelijk voor lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van genoemd betreden en/of bezoeken.
 • Veroorzaakte schade aan het terrein, de opstallen, de inboedel of personen zal verhaald worden op de veroorzaker.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of beschadiging door derden van eigendommen van bezoekers.
 • Indien deze huisregels in bepaalde omstandigheden niet voorzien, beslist de eigenaar over eventueel te treffen maatregelen.

MAAR BOVEN ALLES …

… willen wij jullie als bezoekers van Gerrits Tuin natuurlijk een topdag bezorgen en hopen wij dat deze huisregels hier slechts staan voor de formaliteit.

Deel deze pagina: